FOUNDER :

     pratik

PRATIK CHATRATH

Co-FOUNDER

                                               

Harshit KapadiaRahul

Harshit Kapadia

Rahul Dhakecha

Founder Members

 Abhinav Sharma
 Arvind Kumar

Abhinav Sharma

 

Arvind Kumar

Abhishek SinghShubham Garg

Abhishek Singh

Shubham Garg

Chandresh Singh

Prashant Pandey

Chandresh Singh

 

Prashant Pandey

Brijesh Modasara

Sajal Randher

Brijesh Modasara

Sajal Randhar

 jay DHAVAL1

        Jay Aluru

     Dhaval Vora

 

Rahil Dalal

Rahil Dalal

 

 

CEV - Handout